Vízia spoločnosti

 • Dosiahnuť a udržať pozíciu stabilného vedúceho dodávateľa EPS pre partnerov na území SR
 • Dosiahnuť a udržať pozíciu stabilného vedúceho dodávateľa ASHZ a PO pre partnerov na území SR
 • Poskytovať kompletné projektové služby PO vrátane potrebnej technickej dokumentácie
 • Poskytovať dodávky, montáž a služby v oblasti aktívnych a pasívnych protipožiarnych systémov
 • Každý navrhovaný projekt STABIL je realizovaný v zmysle platných predpisov a zákonov
 • Každý navrhovaný projekt STABIL je interne a komplexne verifikovaný pred vlastnou montážou a inštaláciou 
 • Každá zákazka je odovzdávaná so zárukou najmenej 24 mesiacov

Misia spoločnosti

 • Byť dodávateľom a partnerom pre podnikateľské subjekty v oblasti požiarnej techniky a súvisiacich služieb
 • Primárne pôsobiť na slovenskom trhu ako aj susediacich krajinách v rámci EÚ
#

Partnerská politika

 • Dlhodobé partnerstvá s poprednými európskymi a svetovými dodávateľmi technológií a systémov
 • Aplikované systémy protipožiarnej ochrany preukazujú najvyššiu mieru bezpečnosti a spoľahlivosti
 • Subdodávatelia STABIL sú pravidelne preverovaní a hodnotení z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti

Politika IMS

Organizácia má trvalo zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém podľa nasledovných noriem

 • ISO 9001:2015 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
 • ISO 14001:2015 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie
 • STN ISO 45001:2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Tento integrovaný manažérsky systém je riadne zdokumentovaný, prístupný a záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti
 • Spoločnosť STABIL spol. s r.o. sa zaväzuje vypracovať, implementovať, udržiavať a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP podľa požiadaviek medzinárodných noriem
 • Vedenie spoločnosti prijíma záväzok trvalo a sústavne dosahovať a zvyšovať efektívnosť tohto integrovaného manažérskeho systému
 • Plníme všetky legislatívne a zmluvne dohodnuté požiadavky zákazníka a trvalo zlepšujeme efektívnosť IMS
 • Prijímame zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov, ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • Prijímame záväzok na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti a na sústavné zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP
 • Dodržiavame záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy, technických noriem a ďalších požiadaviek v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP
 • Zabezpečujeme sústavné zlepšovanie so zameraním sa na prevenciu znečisťovania a starostlivosti o životné prostredie
 • Uplatňujeme princíp prevencie ako prístup k životnému prostrediu
 • Pravidelne preverujeme bezpečnostné a environmentálne riziká
 • Pravidelne vyhodnocujeme efektívnosť a účinnosť celého integrovaného manažérskeho systému
 • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vytvárať podmienky pre zvyšovanie intelektuálneho kapitálu organizácie prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov

Certifikáty